08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

مجموعه خدمات جراحی ارتوپدی

آلت تصویر معرفی

رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی قدامی در ورزشکاران که در ورزش های سنگین مانند فوتبال و بسکتبال مشارکت می کنند بیشتر است.
تقریبا نیمی از تمام آسیب های رباط صل...