08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب
 
 

پزشکان گروه چشم

تیم بی نظیر ما

حمید آریایی تبار

حمید آریایی تبار

فوق متخصص / شبکیه

بهرام گروسی

بهرام گروسی

فوق تخصص/ قرنیه

آسو علی محمودی

آسو علی محمودی

فوق تخصص/ گلوکم

احد رستمی

احد رستمی

متخصص / چشم پزشک

عبدالعلی شریفی

عبدالعلی شریفی

متخصص / چشم پزشک

مینو محمدی

مینو محمدی

متخصص / چشم پزشک

احمد جهانبخشی

احمد جهانبخشی

متخصص / چشم پزشک

فرهاد سهرابی

فرهاد سهرابی

متخصص / چشم پزشک

علیرضا حیدری

علیرضا حیدری

متخصص / چشم پزشک

بهرام ایزدی

بهرام ایزدی

متخصص /چشم پزشک

محمد رسول هاشمیان

محمد رسول هاشمیان

متخصص / چشم پزشک