08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب
 
 

پزشکان گروه گوش حلق بینی

تیم بی نظیر ما

دکتر عباس آبادی

دکتر عباس آبادی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر علیرضا رضائی

دکتر علیرضا رضائی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر خسروشاهی

دکتر خسروشاهی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر نادر نظری

دکتر نادر نظری

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر خسرو ایرانفر

دکتر خسرو ایرانفر

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر مسعود ملکی

دکتر مسعود ملکی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر امیرفصیحی

دکتر امیرفصیحی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر داریوش جلیلی

دکتر داریوش جلیلی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر علی محمودی

دکتر علی محمودی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر مرتضی کریمی

دکتر مرتضی کریمی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر ندا جاسمی

دکتر ندا جاسمی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر حسین محمدی

دکتر حسین محمدی

متخصص / گوش حلق بینی

دکتر هوشیار عباسی

دکتر هوشیار عباسی

متخصص / گوش حلق بینی